LRTA valdyba patvirtino šių metų veiklos planą, pareiškė poziciją teisėjų inicijuotų teisminių procesų dėl žalos atlyginimo klausimu

2023 m. sausio 27 d. Lietuvos Aukščiausiame Teisme įvyko Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijos (toliau – LRTA) valdybos posėdis (toliau – posėdis). Posėdžio metu pasidžiaugta augančiu LRTA narių skaičiumi, aptarti atlikti praėjusių metų darbai, tarp kurių – viešos diskusijos teisėjų atlyginimų klausimu iniciavimas, teisėjų gynimas nuo nepagrįstos kritikos viešojoje erdvėje, LRTA narių atstovavimas teismų savivaldos institucijose (Teisėjų taryboje, Teisėjų etikos ir drausmės komisijoje), dalyvavimas teisėkūroje, parama Ukrainai ir kt. Su išsamia LRTA valdybos 2022 m. veiklos ataskaita galite susipažinti čia.

Posėdyje patvirtintas LRTA jubiliejinių – trisdešimtųjų nuo susikūrimo, metų veiklos planas. Šiais metais LRTA narius kviesime į du kultūrinius renginius (preliminarios datos – gegužės 19 d. ir lapkričio 17 d.), vieną nacionalinę ir vieną tarptautinę konferencijas apie teisėjo profesijos ateitį bei teisėjų profesinių organizacijų vaidmenį ginant teismo nepriklausomumą, toliau skatinsime teisėjų aktyvų gyvenimo būdą, stiprinsime ryšius su visuomene jau tradicinėmis tapusiomis iniciatyvomis (teisėjų dviračių žygis per Lietuvą, Vilniaus maratonas, šachmatų turnyras ir kt.) bei naujais projektais („keliaujanti“ teisėjų sukurtų fotografijų paroda).

Posėdžio metu nuspręsta organizuoti LRTA Administracinių teismų teisėjų skyriaus vadovybės rinkimus, o Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Indrė Žvaigždinienė patvirtinta LRTA kandidate į Europos administracinių teismų teisėjų asociacijos valdybą.

Svarstytas ir patvirtintas LRTA valdybos veiksmų planas sprendžiant šiuo metu aktualiausią – teisėjų atlyginimų problemą, kuris, be kita ko, apima: 1) kreipimąsi į tarptautines teisėjų organizacijas, kurių nare yra LRTA, informuojant ir prašant įvertinti susiklosčiusią padėtį; 2) aktyvų dalyvavimą Europos Komisijai rengiant 2023 m. Teisinės valstybės principo taikymo ataskaitą, siekiant, kad ataskaitoje ir jos rekomendacijose atsispindėtų teismų sistemos poreikiai; 3) priklausomai nuo „Valstybės tarnybos reformos įstatymų paketo“ svarstymo Seimo komitetuose eigos – galimus pasiūlymus įstatymų leidybos iniciatyvos teisę turintiems subjektams dėl atitinkamų įstatymų pakeitimų; 4) tuo atveju, jei teisėjų atlyginimų problema nebus išspręsta šios Seimo pavasario sesijos metu – sprendimą dėl papildomų priemonių, apimančių, be kita ko, pagalbą LRTA nariams ginant savo teises teismine tvarka (skundų projektų rengimo ir teisinio atstovavimo koordinavimą, bylinėjimosi išlaidų prisiėmimą).

Posėdyje giliai diskutuota apie LRTA valdybos poziciją dėl teisėjų jau inicijuotų (ir naujai inicijuojamų) bylų prieš valstybę žalos atlyginimo klausimu. Ji yra tokia:

  • Teisėjų atlyginimų problema yra įsisenėjusi, reikalaujanti neatidėliotino sprendimo. Ji negali būti išspręsta vien teisėjų bendruomenės pastangomis, tačiau bendruomenė turi ieškoti teisėtų priemonių, kaip prisidėti prie šios problemos sprendimo. Šiuo atveju būtinas teisėjų bendruomenės veiksmų koordinavimas.
  • Teisėjų inicijuotas ir naujai inicijuojamas bylas prieš valstybę dėl žalos atlyginimo vertiname ne kaip jų norą neva pasipelnyti valstybės sąskaita (kaip kartais pristatoma žiniasklaidoje), o kaip nepasitenkinimo per ilgą laiką susiklosčiusia netoleruotina teisėjų atlyginimų situacija, keliančia tiesioginę grėsmę teisinei valstybei, išreiškimo bei įtampos, kylančios iš jausmo, kad nieko negali pakeisti, mažinimo priemonę.
  • Pripažindama teisėjų teisę kreiptis į teismą, LRTA valdyba pati kol kas neinicijuoja teisminių procesų ir jų nekoordinuoja, prioritetą teikdama pradėtam bendradarbiavimui ir deryboms su konstituciniais partneriais, siekiant išspręsti teisėjų atlyginimų problemą politinio proceso būdu.
  • Jei per šią Seimo pavasario sesiją nebus išspręsta teisėjų atlyginimų problema, LRTA valdyba spręs dėl pagalbos, reikalingos LRTA nariams ginant savo teises teismine tvarka (skundų projektų rengimo ir teisinio atstovavimo koordinavimo, bylinėjimosi išlaidų prisiėmimo).

Kova dėl nepriklausomo teismo yra nuolatinė. Turėsime tiek, kiek savo veiksmais ir laikysena būsime to verti. Šioje kovoje LRTA „svoris“ ir derybinė galia yra proporcingas jos narių skaičiui. Todėl kviečiame visus ir toliau būti LRTA nariais (iki šiol nesančius – prisijungti prie mūsų, pasidalinti savo idėjomis, pasinaudojant LRTA, kaip platforma įgyvendinti tai, kas Jums atrodo svarbu. Kartu būsime stipresni!