Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijos ir Apylinkių teismų teisėjų sąjungos (ATTS) valdybų susitikimas dėl galimos konsolidacijos ateityje

2024 m. balandžio 19 d. Vilniuje įvyko Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijos ir Apylinkių teismų teisėjų sąjungos (ATTS) valdybų susitikimas dėl galimos konsolidacijos ateityje. Susitikime dalyvavę ATTS valdybos nariai išreiškė nuomonę rinktis konsolidavimosi kelią ir būdą – prisijungimą prie Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijos. Tokiam būdui neprieštaravo ir LRTA valdybos  nariai. Susitikime buvo diskutuotas ATTS valdybos narių pasiūlymas pakeisti asociacijos valdybos formavimo principą, įvedant kvotą, kad 6 nariai būtų renkami iš apylinkių teismų teisėjų bei įkuriant nuolat veikiantį prie asociacijos valdybos Apylinkių teismų skyrių, kurio pirmininkas ex officio būtų LRTA valdybos narys.

Susitikime buvo pasikeista nuomonėmis ir dėl ATTS valdybos narių pasiūlymo papildyti LRTA įstatus 4.20 punktu, nustatančiu, kad prie Asociacijos valdybos nuolat veikia Apylinkių teismų  skyrius, kuris susideda iš valdybos narių, išrinktų iš apylinkių teismų teisėjų ir t.t. Susitikime diskutavome, jog asociacijoje galėtų veikti apylinkių teismų teisėjų skyrius. Kartu svarstyta, jog tokio skyriaus pirmininkas ex officio galėtų būti valdybos narys. Be to, aptarta, kad tokiu principu šiuo metu LRTA efektyviai veikia administracinių teismų teisėjų skyrius.

Po susitikimo LRTA valdyba diskutavo dėl ATTS pasiūlytų asociacijos valdybos formavimo principų ir Apylinkių teismų skyrius įkūrimo.

LRTA valdyba  atsakydama į ATTS valdybos pasiūlymus pažymėjo, kad asociacijos valdybos formavimas teritoriniu principu (visuotiniame narių susirinkime visų teisėjų iš iškeltų kandidatų, nepriklausomai nuo teismo grandies išrinkti valdybos nariai: iš Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio apygardų teismų teritorijose esančių teismų po 2 narius, Kauno – 3 narius, Vilniaus – 6 nariai), yra daug metų patikrintas ir demokratiniu principu paremtas būdas, įgalinantis apimti visus Lietuvos regionus. Susitikimo metu diskutavome, kad šis valdybos sudarymo modelis leidžia asociacijos valdybą sudaryti ir vien tik iš apylinkių teismų teisėjų. Būtent pačių teisėjų išreikšta valia lemia kas iš teisėjų bus išrinkti į asociacijos valdybą. Todėl kvotos nustatymas dėl apylinkės teismų teisėjų galėtų reikšti asociacijos narių – teisėjų – teisės išsirinkti savo atstovą iš bet kurios grandies teismo teisėjų ribojimą. Esame tikri, kad teisėjai yra pajėgūs apsispręsti dėl teisėjo, kuris geriausiai atstovaus jų interesams ir imsis lyderystės spręsti tiek apylinkių teismų, tiek ir visai teisėjų bendruomenei svarbius klausimus. Manome, ir tikimės, kad šiuo aspektu mūsų požiūriai sutampa, kad asociacijos tikslas yra ir toliau turėtų būti – vienodas visų grandžių teisėjų interesų atstovavimas ir jų teisių gynimas, pagalba įgyvendinant jų socialines teises. Šiuo metu pasitikėjimą LRTA yra išreiškę 318 teisėjų (iš jų – 194 nariai yra apylinkių teismų teisėjai). Tai sudaro prielaidas manyti, kad ir šiuo metu LRTA tinkamai ir efektyviai atstovauja visų grandžių (įskaitant ir apylinkių teismų) teisėjams. Galiausiai, mūsų nuomone, pačios valdybos formavimo principas neturėtų būti itin sudėtingas, sukeliantis perteklinę administracinę naštą, o siekiant realizuoti jūsų pasiūlymą (nustatyti kvotą apylinkių teismų teisėjams asociacijos valdyboje) tektų sukurti sudėtingą valdybos formavimo mechanizmą. Minėti argumentai sustiprina abejonę, ar kvotos apylinkių teismų teisėjams renkant asociacijos valdybą nustatymas iš tiesų būtų efektyvus ir labiausiai teisėjų bendruomenės interesus atitinkantis instrumentas.

LRTA valdyba atkreipė dėmesį į tai, kad  nėra pakankamai aišku, kaip turėtų veikti siūlomas įsteigti asociacijos valdybos skyrius, kurį sudarytų apylinkių teismų teisėjai-valdybos nariai, kaip tokiu atveju turėtų veikti pati valdyba. Šis neaiškumas neleidžia išsakyti savo nuomonės pateikto pasiūlymo atžvilgiu. Pažymėjo, kad esant poreikiui valdyba gali sudaryti įvairius komitetus atskiroms problemoms spręsti ir to net nereikia reglamentuoti asociacijos įstatuose. Taip pat pažymėjo, kad asociacijos valdyba nėra didelė, todėl įgyta patirtis rodo, kad sprendimai gali būti efektyviai priimami probleminiais klausimais visiems valdybos nariams svarstant ir diskutuojant kartu.

Su LRTA raštu ATTS galite susipažinti čia:

Raštas ATTS 2024-04-24

Laikinai einanti  ATTS pirmininkės pareigas Laura Spalvienė informavo, kad 2024 m. rugsėjo 20 d. narių visuotiniame svarstys prisijungimo prie asociacijos galimybes.