LRTA valdybos prašymu Teisėjų taryba pateikė išaiškinimą dėl priemokų už padidėjusį darbo krūvį skyrimo ir mokėjimo tvarkos

Teisėjų taryba 2022 m. spalio 28 d., atsakydama į LRTA valdybos paklausimą, pateikė Teisėjų tarybos 2021 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 13P- 155-(7.1.2.) patvirtinto „Mokėjimo už darbą ir budėjimą poilsio ir švenčių dienomis bei pavadavimą, priemokų už padidėjusį darbo krūvį skyrimo ir mokėjimo bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų teisėjams tvarkos aprašo“ Aprašo 2.2 papunkčio ir 21 punkto nuostatų aiškinimą.

Dėl Aprašo 2.2 papunkčio

Aprašo 2 punkte nustatyti teisiniai pagrindai, kada Aprašo nuostatos dėl priemokų mokėjimo netaikomos. Vienas jų – teisėjo darbo krūvis iki darbų masto padidėjimo buvo mažesnis nei vidutinis metinis teisėjo darbo krūvis tos pačios pakopos teismuose.

Pažymėtina, kad, taikant Aprašą ir sprendžiant dėl priemokų skyrimo ir mokėjimo teisėjams galimybių, teisėjo darbo krūvio duomenys, kurie apskaičiuojami vadovaujantis Teisėjų tarybos 2015 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 13P-79-(7.1.2) patvirtintu Darbo krūvio skaičiavimo teismuose tvarkos aprašu, nėra vertinami ir lyginami. Sistemiškai vertinant Aprašo 4.5 papunkčio, 17–18, 21 ir 23 punktų nuostatas, sąvoka „teisėjo darbo krūvis“ Aprašo taikymo kontekste turėtų būti suprantama kaip teisėjo išnagrinėtos bylos (išnagrinėtų bylų skaičius per atitinkamą laikotarpį, jo santykis su vidutiniu tos pačios pakopos teismų teisėjų išnagrinėtų bylų skaičiumi).

Pagal Aprašo 21 punktą, žymaus bylų padaugėjimo (darbų masto padidėjimo) pradžia laikomas pirmasis mėnuo, per kurį teisme išnagrinėjamų tam tikros kategorijos bylų skaičius padidėjo daugiau nei 20 procentų, lyginant su praėjusio mėnesio tam tikros kategorijos bylų skaičiumi. Nustačius žymaus bylų padaugėjimo pradžią, vėliau kas mėnesį teisme išnagrinėjamų tam tikros kategorijos bylų skaičius lyginamas su praėjusių dvylikos mėnesių, buvusių iki žymaus bylų padaugėjimo pradžios, vidutiniu teisme išnagrinėtų šios kategorijos bylų skaičiumi per mėnesį (krūvio rodikliu). Nustatytas žymus bylų padaugėjimo faktas yra pagrindas vertinti teisėjo padidėjusį darbo krūvį ir priimti sprendimą dėl priemokos skyrimo ir išmokėjimo (Aprašo 22 punktas).

Aprašo 23 punkte pateikta nuostata, aktuali nustatant teisėjo darbo krūvio padidėjimą, įskaitant ir atvejus, kai teisėjas tokių bylų nenagrinėjo arba teisme tokio tipo bylų nebuvo gauta. Pagal šio punkto nuostatas, padidėjęs darbo krūvis nustatomas už praėjusį mėnesį, vertinant viso praėjusio mėnesio duomenis apie teisėjo išnagrinėtas tam tikros kategorijos bylas. Darbo krūvio duomenys lyginami su praėjusių dvylikos mėnesių, buvusių iki žymaus bylų padaugėjimo pradžios, vidutiniu šio teisėjo išnagrinėtų šios kategorijos bylų skaičiumi per mėnesį.

Taigi, aiškinant minėtas Aprašo punktų nuostatas sistemiškai, Aprašo 2.2 papunktyje nurodyti teisėjo darbo krūvio iki darbų masto padidėjimo (t. y. iki žymaus bylų padaugėjimo pradžios) duomenys, sprendžiant dėl priemokos skyrimo esant žymiam tam tikros kategorijos bylų skaičiaus padidėjimui (nustačius žymų bylų padaugėjimą), turėtų būti vertinami kas mėnesį ir lyginami su vidutiniu metiniu (12 mėnesių iki žymaus bylų padaugėjimo) teisėjo darbo krūviu tos pačios pakopos teismuose (kaip tai numato Aprašo 21 punktas, reglamentuojantis, jog nustačius žymų bylų padaugėjimą vėliau kas mėnesį vertinamas tos kategorijos išnagrinėtų bylų skaičius ir lyginamas su 12 mėnesių iki žymaus padaugėjimo vidutiniu teisme išnagrinėtų šios kategorijos bylų skaičiumi per mėnesį, taip pat Aprašo 23 punktas, nustatantis, kad darbo krūvio duomenys lyginami su praėjusių dvylikos mėnesių, buvusių iki žymaus bylų padaugėjimo pradžios, vidutiniu šio teisėjo išnagrinėtų šios kategorijos bylų skaičiumi per mėnesį).

Kaip nustatyta Aprašo 30 punkte, esant poreikiui, Nacionalinė teismų administracija teikia teismo pirmininkui informaciją ir duomenis, reikalingus vertinant teismo (teismo rūmų), teisėjo darbo krūvio padidėjimą.

Dėl Aprašo 21 punkto

Pagal Aprašo 21 punkto nuostatas, žymaus bylų padaugėjimo pradžia laikomas pirmasis mėnuo, per kurį teisme išnagrinėjamų tam tikros kategorijos bylų skaičius padidėjo daugiau nei 20 procentų, lyginant su praėjusio mėnesio tam tikros kategorijos bylų skaičiumi. Nustačius žymaus bylų padaugėjimo pradžią, vėliau kas mėnesį teisme išnagrinėjamų tam tikros kategorijos bylų skaičius lyginamas su praėjusių dvylikos mėnesių, buvusių iki žymaus bylų padaugėjimo pradžios, vidutiniu teisme išnagrinėtų šios kategorijos bylų skaičiumi per mėnesį (krūvio rodikliu). Tuo atveju, kai teisme išnagrinėtų tam tikros kategorijos bylų skaičius padidėja dėl to, kad tokios bylos perduotos nagrinėti iš kito teismo, išnagrinėtų tam tikros kategorijos bylų skaičius lyginamas su to teismo, iš kurio perduotos bylos, praėjusių dvylikos mėnesių, buvusių iki žymaus bylų padaugėjimo pradžios, vidutiniu teisme išnagrinėtų šios kategorijos bylų skaičiumi per mėnesį (krūvio rodikliu).

Taigi, tuo atveju, kai teisme gaunamų tam tikros kategorijos bylų skaičius padidėja dėl to, kad tokios bylos perduotos nagrinėti iš kito teismo, gaunamų tam tikros kategorijos bylų skaičius lyginamas su to teismo, iš kurio perduotos bylos, vidutiniu tame teisme gautų šios kategorijos bylų skaičiumi per mėnesį (krūvio rodikliu).