LRTA valdyba kreipėsi į Teisėjų tarybą dėl priemokų už padidėjusį darbo krūvį skyrimo ir mokėjimo tvarkos išaiškinimo

Teisėjų asociacijos valdyba 2022 m. balandžio 26 d. kreipėsi į Teisėjų tarybą su prašymu dėl kai kurių Teisėjų tarybos 2021 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 13P- 155-(7.1.2.) patvirtinto „Mokėjimo už darbą ir budėjimą poilsio ir švenčių dienomis bei pavadavimą, priemokų už padidėjusį darbo krūvį skyrimo ir mokėjimo bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų teisėjams tvarkos aprašo“ nuostatų patikslinimo arba jų išaiškinimo:

  1. Pagal Aprašo 22 punktą nustatytas žymus bylų padaugėjimo faktas yra pagrindas vertinti teisėjo padidėjusį darbo krūvį ir priimti sprendimą dėl priemokos skyrimo ir išmokėjimo. Pagal Aprašo 21 punktą žymaus bylų padaugėjimo pradžia laikomas pirmasis mėnuo, per kurį teisme gaunamų tam tikros kategorijos bylų skaičius padidėjo daugiau nei 20 procentų lyginant su praėjusiu mėnesiu tam tikros kategorijos bylų skaičiumi. Nustačius žymaus bylų padaugėjimo pradžią, vėliau kas mėnesį gaunamų bylų skaičius lyginamas su praėjusių dvylikos mėnesių, buvusių iki žymaus bylų padaugėjimo pradžios, vidutiniu teisme gautų šios kategorijos bylų skaičiumi per mėnesį (krūvio rodikliu). Pagal Aprašo 4.5. punkto nuostatas pirmiausia, kad būtų nustatytas padidėjęs bylų kiekis, reikia vertinti tris mėnesius nuo bylų kiekio padidėjimo pradžios, o pagal Aprašo 23 punktą padidėjęs darbo krūvis nustatomas už praėjusį mėnesį <…>. Pagal Aprašo 24 punktą teismo pirmininkas konstatavęs padidėjusį darbo krūvį priima sprendimą dėl priemokos skyrimo ne vėliau, kaip iki kito mėnesio 15 dienos, o pagal 28 punktą priemoka bendrosios kompetencijos ar specializuoto teismo teisėjui išmokama ne vėliau nei su to mėnesio, per kurį buvo vertintas ir konstatuotas padidėjęs darbo krūvis, darbo užmokesčiu. Pavyzdžiui: sausio 1 d. teisme pradėtas gauti didesnis kiekis tam tikros kategorijos bylų. Pagal Aprašo 4.5. punktą Teismo pirmininkas tris mėnesius stebi situaciją ir po to vertina padidėjo bylų kiekis, ar ne. Po to, ne vėliau, kaip iki balandžio 15 d. konstatuoja, kad žymaus bylų padaugėjimo pradžia yra sausio mėn. ir priima įsakymą dėl priemokos skyrimo ir išmokėjimo konkretiems teisėjams. Tačiau pagal Aprašo 23 punktą padidėjęs darbo krūvis turi būti nustatomas už praėjusį mėnesį,  Šioje vietoje kyla neaiškumas: ar padidėjęs krūvis turi būti konstatuotas už praėjusį mėnesį ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos, t. y. vasario 15 d. (Aprašo 23 – 24 punktai), ar konstatuotas po trijų mėnesių stebėjimo t. y. iki balandžio 15 d. (Aprašo 4.5. punktas). Konstatavus padidėjusį darbo krūvį po trijų mėnesių, nėra numatyta, kaip turi būti mokama priemoka už praėjusius tris mėnesius, t. y. už kurį laikotarpį išmokama priemoka: už pirmąjį mėnesį kada nustatyta bylų kiekio padidėjimo pradžia ir toliau mokant už kiekvieną mėnesį (pvz. už sausio mėn. ­– su balandžio mėn. darbo užmokesčiu, už vasario mėn. su gegužės mėn. darbo užmokesčiu ir t. t.), ar už pirmus tris mėnesius sumokama iš karto, o toliau mokant už kiekvieną mėnesį nustačius, kad krūvis vis dar padidėjęs (21, 23 ir 28 punktai).
  2. Apraše nėra reglamentuota kaip turi būti vertinamas krūvio padidėjimas naujai į atitinkamą teismą paskirtam teisėjui, kuris tos pakopos (specializacijos) teismo bylų visiškai nenagrinėjo. Pagal Aprašą krūvis nustatomas kiekvienam teisėjui individualiai (24 punktas). Naujai paskirtas teisėjas darbo pradžioje neturi bylų, bet bylų jam skiriama tiek pat, kiek ir kitiems teisėjams, kuriems mokamas priedas už padidėjusį darbo krūvį.
  3. Pagal Aprašo 21 punktą numatyta, kad „Tuo atveju, kai teisme gaunamų tam tikros kategorijos bylų skaičius padidėja dėl to, kad tokios bylos perduotos nagrinėti iš kito teismo, gaunamų tam tikros kategorijos bylų skaičius lyginamas su to teismo, iš kurio perduotos bylos, praėjusių dvylikos mėnesių, buvusių iki žymaus bylų padaugėjimo pradžios, vidutiniu teisme gautų šios kategorijos bylų skaičiumi per mėnesį (krūvio rodikliu)“. Iš šios nuostatos nėra aišku ar vertinamas bylų padaugėjimo laikotarpis iki tame teisme, iš kurio perduotos bylos, padidėjimo pradžios, ar teisme, į kurį perduotos bylos padidėjimo pradžios. Antruoju atveju būtų skirtingai vertinami krūviai teisme, iš kurio perduotos bylos ir teisme, į kurį perduotos bylos.
  4. Nei Apraše, nei Teisėjų darbo apmokėjimo įstatyme nėra numatytas finansavimo mechanizmas, kai dėl tam tikrų bylų kiekio padidėjimo visiems teisėjams reikia mokėti priemokas, bet teisme trūksta lėšų, jos nebuvo suplanuotos. Finansavimo trūkumas teismui neturėtų būti kliūtis mokėti priemokas, nes pagal Teisėjų darbo apmokėjimo įstatymo 7 straipsnį nustačius krūvio padidėjimą, turi būti mokama priemoka už padidėjusį darbo krūvį. Be to, priemoka turi būti mokama ne vėliau nei su to mėnesio, per kurį buvo vertintas ir konstatuotas padidėjęs darbo krūvis, darbo užmokesčiu (Aprašo 28 punktas). Kyla klausimas, iš kokių lėšų turėtų būti mokama priemoka teisėjams už padidėjusį darbo krūvį, kai krūvis padidėja teisme, kuriame visi etatai užimti ir nėra galimybių sutaupyti lėšų dėl neužimtų etatų, o būsimo krūvio padidėjimo nebuvo galima numatyti iš anksto.

Siekiant pašalinti neaiškumus dėl Aprašo taikymo bei užtikrinant tinkamą teisėjams numatytų socialinių garantijų įgyvendinimą, LRTA valdyba prašo spręsti klausimą dėl minėtų Aprašo nuostatų patikslinimo arba, siekiant visiems teisėjams vienodo Aprašo nuostatų taikymo, pateikti išaiškinimą, kaip turėtų būti taikomos minėtos nuostatos.