Asociacijos valdyba posėdžiavo Ukmergėje

2022 m. balandžio 8 d. Ukmergės V. Šlaito viešojoje bibliotekoje įvyko LRTA valdybos posėdis. Posėdžio metu aptarta asociacijos finansinė-organizacinės situacija, išklausyta ataskaita apie laikotarpyje nuo paskutinio valdybos posėdžio atliktus ir atliekamus darbus. Tarp jų paminėtini:

 • Dalyvauta 2021-12-17 susitikime su Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto atstovais dėl teisės viršenybės principo įgyvendinimo Lietuvoje (G. Sagatys, R. Miliuvienė);
 • Parengti atsakymai į Tarptautinės teisėjų asociacijos ir Europos administracinių teismų teisėjų asociacijos klausimynus dėl teisės viršenybės principo įgyvendinimo Lietuvoje (D. Bublienė, R. Ragulskytė-Markovienė, G. Sagatys);
 • Parengti atsakymai į Tarptautinės teisėjų asociacijos klausimynus dėl: 1) dėl teismų/teisėjų nepriklausomumo statuso (D. Bublienė, G. Sagatys); 2) teismų statuso (A. Gutauskas); 3) virtualių teismo posėdžių (G. Sagatys); 4) neapykantos kalbos baudžiamojo teisinio vertinimo (A. Gutauskas); 5) teisėjo darbo aplinkos įtakos jo nepriklausomumui (A. Gutauskas);
 • Parengti atsakymai į kitų subjektų klausimynus: 1) Tarptautinės advokatų asociacijos klausimyną dėl prekybos žmonėmis aukų nebaudimo principo (A. Gutauskas); 2) Vokietijos teisėjų asociacijos klausimyną dėl rašytinių paaiškinimų civiliniame procese (D. Bublienė); 3) Kroatijos teisėjų asociacijos klausimyną dėl teisėjų neteisminės veiklos (D. Bublienė);
 • Bendradarbiaujant su NTA 2022-01-21 pravesta diskusija su kun. A. Toliatu (A. Gutauskas, G. Sagatys, R. Miliuvienė);
 • LRTA narė V. Balčytienė atstovauta 2022-01-28 Teisėjų taryboje sprendžiant klausimą dėl (ne)patarimo Respublikos Prezidentui atleisti ją iš teisėjos pareigų (D. Vaidachavičienė);
 • LRTA narės I. Kirkutienė ir R. Miliuvienė atstovautos TEDK svarstant klausimą dėl drausminės bylos (ne)iškėlimo (2022-02-15) (A. Rauktys);
 • Pasveikinti naujai paskirti teisėjai Lietuvos Respublikos Prezidentūroje 2022-01-26 ir 2022-03-08 vykusiose teisėjų priesaikos ceremonijose (G. Sagatys);
 • Teikta parama Ukrainai: 1) parengtas ir paskelbtas Baltijos valstybių teisėjų asociacijų tarybos kreipimasis į Rusijos Federacijos teisėjus (G. Kaulakis, G. Sagatys); 3) skirta 1000 Eur parama R. Molienės organizuotai medicinos priemonių pagalbos siuntai įsigyti (R. Ragulskytė-Markovienė, G. Sagatys); 4) sukurta pagalbos būstu ir kitais būtiniausiais daiktais sistema Ukrainos teisėjams, kuriems teko/teks palikti savo šalį ir atsidurti Lietuvoje (M. Skersienė, V. Vasiliauskas);
 • Gauta TEDK konsultacija dėl teisėjų dalyvavimo Šaulių sąjungos veikloje (Sagatys);
 • Sukurtas asociacijos interneto puslapis (N. Masiulis).

Posėdžio metu, be kita ko, priimti šie sprendimai:

 1.  Patvirtinti valdybos 2022 m. metinis veiklos planas ir 2022 m. veiklos finansinis planas.
 2. Šiais metais numatyta organizuoti šiuos kultūrinius – edukacinius renginius:
  2.1. LRTA narių visuotinis susitikimą, įvyksiantį birželio mėn. Ukmergėje, kurio metu numatyta apskrito stalo diskusija teisėjų socialinių garantijų klausimais. Po renginio numatyta vakaronė (vieta ir laikas bus patikslinti).
  2.2. Baltijos valstybių teisėjų asociacijų tarybos konferencija, įvyksianti rugsėjo 29-30 dienomis Šakių rajone. Konferencijos tema – „Kokybiško teisingumo kaina: quo vadis“. Konferencijoje bus analizuojami teismų finansavimo, teisėjų darbo užmokesčio ir teismų veiklos efektyvumo klausimai, pranešimus skaitys Lietuvos, Latvijos ir Estijos teisėjai, ją numatoma transliuoti internetu.
  2.3. Teismų dienai paminėti skirtas teisėjų šachmatų turnyras, įvyksiantis gruodžio 9 d. Vilniuje.
 3. Šiais metais numatyta dalyvauti šiuose sporto renginiuose:
  3.1. Gegužės 14 d. vyksiančiose krepšinio varžybose su Latvijos teisėjais
  3.2. Rusėjo 11 d. vyksiančiame Vilniaus maratone (numatyta padengti teisėjų – LRTA narių dalyvio mokestį)
 4. LRTA valdybos narės D. Bublienė ir D. Vaidachavičienė deleguotos į Europos teisėjų asociacijos suvažiavimą, kuris vyks balandžio 28-30 d. Portugalijoje.
 5. LRTA valdybos narė R. Ragulskytė-Markovienė deleguota į Europos administracinių teismų teisėjų asociacijos suvažiavimą, kuris vyks gegužės 12-13 d. Graikijoje.
 6. Skirta 200 Eur parama Alfredui Vilbikui teisėjų – Vyriausybės narių foto sienelės parengimui.
 7. Kreiptis į Teisėjų tarybą dėl teisėjų garantijų taikant Teisėjų tarybos 2021 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 13P- 155-(7.1.2.) patvirtintą „Mokėjimo už darbą ir budėjimą poilsio ir švenčių dienomis bei pavadavimą, priemokų už padidėjusį darbo krūvį skyrimo ir mokėjimo bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų teisėjams tvarkos aprašą“ patikslinimo/išaiškinimo.